Skip to main content

HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC THÁNG ĐẦU HUẤN LUYỆN VÀ TUYỂN QUÂN NĂM 2019

Ngày 29/3/2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tràng Định tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tháng đầu huấn luyện và công tác tuyển quân năm 2019.