Skip to main content

Huyện ủy Tràng Định:Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Huyện ủy Tràng Định:

 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII).

 

Ngày 18/ 4/ 2013, huyện Ủy Tràng Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)  về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

          

 

Qua báo cáo được trình bày tại hội nghị đã nêu rõ: Trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện và đã thu được những kết quả quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và quaand chúng nhân dân, có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về nội dung của quy chế dân chủ. Kịp thời  thông tin và công khai những việc cần thông báo để nhân dân biết tham gia thực hiện, tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định trực tiếp những công việc liên quan đến đời sống nhân dân ở cơ sở. Tổ chức cho dân bàn tham gia ý kiến để HĐND, UBND quyết định. Thông báo những việc phải công khai để nhân dân giám sát kiểm tra, tổ chức cho dân bàn và xây dựng hương ước, quy ước thôn bản để tự quản, thành lập các tổ hòa giải, tổ an ninh ở cộng đồng dân cư, thành lập Ban thanh tra nhân dân để kiểm tra giám sát công việc giúp cho HĐN và UBND quản lý và điều hành.

 

          

 

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng đã tích cực góp phần vào việc chuyển biến tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương. Trong 15 năm qua, kinh tế của huyện Tràng Định tiếp tục phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt trên 10%, vận động thu các loại quỹ hàng năm đều đạt cao; số hộ có kinh tế khá tăng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm. Số thôn, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, gia điình văn hóa tăng theo từng năm. Tình hình chính trị được ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng cao.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định: Việc thực hiện xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Là một bước tiến về dân chủ XHCN đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 

         

 

         

 

Trong dịp này, UBND huyện Tràng Định đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiên quy chế dân chủ ở cơ sở trong 15 năm qua.

                                                                              Thực hiện: Nguyễn Minh Huệ

                   `