Skip to main content
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
QUYẾT ĐỊNHQuy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định