Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2900/QĐ-UBND 31-10-2022 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh phương án phân bổ vốn, điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện công trình cơ sở hạ tầng xã An toàn khu; phân bổ vốn thực hiện Dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
2900/QĐ-UBND 31-10-2022 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh phương án phân bổ vốn, điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện công trình cơ sở hạ tầng xã An toàn khu; phân bổ vốn thực hiện Dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
1666/QĐ-UBND 08-07-2022 QĐ Phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu giám sát thi công dự án: Đường GTNT Khuổi Vai, Pàn Dào, Kéo Vèng
105/TB-ĐKT 06-05-2022 Lịch kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn huyện
102 /TB-ĐKT 05-05-2022 Lịch kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn huyện
108/KH-UBND 21-04-2022 Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn huyện
755/QĐ-UBND 21-04-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép san lấp, cải tạo mặt bằng diện tích đất công trình: Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Quế, Hồi