Tiếp nhận hồ sơ cấp mã số thuế thuộc thẩm quyền Tổng Cục thuế.

           1. Thẩm quyền: Tổng cục thuế giải quyết.

2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ:

-Tên phòng (ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Cục thuế

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Fax:

        3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

         Cấp mã số thuế mới:

1.Doanh nghiệp Nhà nước:

-  Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

- Giấy đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng).

- Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).

2.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

-Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt nam (bản sao).

3. Công ty cổ phần, công ty TNHH:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng).

4. Doanh nghiệp tư nhân:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng).

5. Hộ kinh doanh cá thể:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng)

- Chứng minh thư  nhân dân của chủ cơ sở SXKD (trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

6. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại VN:

 - Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

 - Giấy phép hoạt động kinh doanh tại VN hoặc hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ ký kết với bên VN (bản sao).

7. Đơn vị nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài :

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

- Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản sao).

8. Cá nhân nộp thuế thu nhập cao trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (mẫu do cơ quan Thuế cấp).

- Bản photo chứng minh nhân dân.

- 02 ảnh cỡ (2x3) của người đăng ký thuế.

9. Đơn vị nộp thuế thu nhập cao khấu trừ tại nguồn:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

- Tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân + 2 ảnh (2x3) theo danh sách các cá nhân nộp thuế thu nhập cao.

10. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại VN:

- Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo danh sách viên chức ngoại giao (nếu có)( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

11. Các tổ chức được uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí, các chủ dự án và các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA:

- Tờ khai đăng ký thuế, ( mẫu do cơ quan Thuế cấp).

4. Thời gian giải quyết: Tại Cục thuế: Không quá 05 ngày làm việc.

- Tại Chi cục thuế: Không quá 10 ngày làm việc.

- Trường hợp Cá nhân nộp thuế thu nhập cao trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế:  05 ngày làm việc.

5. Các khoản Phí theo quy định và phí dịch vụ

           Không có

6. Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh

 

Chính phủ

- Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số thuế đối tượng nộp thuế (ĐTNT);

Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg .

Theo quy trình quy định của Tổng cục Thuế (Quyết định số 1201 TCT/QĐ/TCCB ngày 26/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, Quyết định số 1209 TCT/QĐ/TCCB ngày 29/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp).

UBND Thành phố

 

Cục thuế

 

Đơn vị ban hành

 

7. Quy trình tiếp nhận, giải quyết:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính nhận hồ sơ kê khai, đồng thời in giấy biên nhận (phiếu hẹn). đến ngày hẹn tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ nhận mã số thuế cũng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính .

Tại Cục thuế: Phòng XLDL-TH tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính về có trách nhiệm thẩm tra các điều kiện, xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, làm thủ tục nhập máy tính, truyền dữ liệu lên Tổng cục thuế; nhận kết quả từ Tổng cục thuế; in cấp giấy đăng ký thuế - cấp mã số thuế; trình lãnh đạo cục ký, đóng dấu tại văn thư; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả trả kết quả hành chính để trả cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo đúng phiếu hẹn.

Tại Chi cục thuế quận, huyện: các đội thuế tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính về có trách nhiệm thẩm tra các điều kiện, xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ sau đó chuyển tổ XLDL; tổ XLDL làm thủ tục nhập máy tính, truyền dữ liệu lên Cục thuế; Cục thuế kiểm tra, xác nhận thủ tục cấp mã số thuế cho từng hộ kinh doanh và chuyển kết quả về Chi cục thuế; Căn cứ vào số mã số thuế do Cục thuế truyền về, Tổ XLDL in Giấy chứng nhận đăng ký thuế của các hộ kinh doanh trình lãnh đạo Chi cục ký, Tổ XLDL trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các đội thuế để lập sổ theo dõi và chuyển trả cho hộ kinh doanh theo đúng phiếu hẹn.

Để giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế, trên cơ sở các quy trình theo quy định của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã chủ động xây dựng chuyên đề về cấp mã số thuế và cấp sổ mua hoá đơn, theo đó khi tổ chức, cá nhân nộp thuế đã làm xong thủ tục về việc cấp mã số thuế cũng đồng thời Cục Thuế sẽ cấp cho tổ chức, cá nhân nộp thuế sổ mua hoá đơn; không còn tình trạng như trước đây, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải làm thêm thủ tục xin cấp sổ để mua hoá đơn nữa.