Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch chủ động phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội và Dân tộc huyện rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, chỉ đạo cán bộ tín dụng liên hệ trực tiếp đến các doanh nghiệp để tuyên truyền cũng như tư vấn cho các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện lập hồ sơ vay vốn, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện xác nhận trên hồ sơ vay vốn theo quy định.

( Kí kết hợp đồng cho vay giữa NHCSXH với các doanh nghiệp)

Tính đến nay, Phòng giao dịch đã triển khai cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc cho 02 doanh nghiệp để hỗ trợ trả lương cho 40 lao động với tổng số tiền 180.000.000 đồng. Từ nguồn vốn vay này đã chia sẻ bớt gánh nặng về tài chính cho các doanh nghiệp gặp ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, giúp cho các lao động an tâm sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tràng Định sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội và Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng theo Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục rà soát, tư vấn, hướng dẫn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp  được vay vốn kịp thời, đúng quy định.

        

Thực hiện: Nguyễn Trung Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định