Ngày 05/10/2021, HĐND huyện Tràng Định tổ chức chương trình ký kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.