Ngày 10/01/2022, điểm cầu ở trụ sở UBND huyện Tràng Định và 22 xã thị trấn đã tham dự Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.