Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết SỐ 11/2022/NQ-CP tại xã Đề Thám

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ và hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay Hỗ trợ Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP được cấp trên giao, Phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện giao chỉ tiêu về các xã, thị trấn, từ đó phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận uỷ thác và tổ Tiết kiệm & vay vốn thực hiện triển khai cho vay theo quy định.

Ngày 12/11/2023, Phòng giao dịch đã thực hiện triển khai cho vay Hỗ trợ Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại xã Đề Thám với tổng số tiền 4.050 triệu đồng cho 62 lao động vay vốn, nâng tổng dư nợ chương trình này trên địa bàn xã lên 8.400 triệu đồng với 123 lao động được vay.

 

     (Cho vay vốn Hỗ trợ Tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo NQ số 11/2022/NQ-CP cho người lao động tại xã Đề Thám)

Từ nguồn vốn cho vay ưu đãi Hỗ trợ Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP đã tạo điều kiện cho 123 lao động tại xã Đề Thám có việc làm ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

NGUYỄN TRUNG HIẾU – PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN