Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 5 February 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
09/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB tuyen dung CCCX 2020.pdf 639.26 KB