Nhảy đến nội dung
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của: Sở Xây dựng; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
DANH MỤC CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hó trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải được thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
QUYẾT ĐỊNHQuy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chuẩn hóa chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn