Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 29 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2064/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QĐ phân cấp QLATTP.doc 75 KB