Nhảy đến nội dung
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1640/GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành