Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Số điện thoại: 02053.883.072

Chủ tịch HĐND huyện: Bà Đặng Thị Kiều Vân

Số điện thoại: 02053; di động: 0982826388.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện: Nguyễn Thị Ngân

Số điện thoại: 02053.884.267; di động: 0934264866.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Vũ Đức Thiện - Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 02053.883.071; di động: 0913529259

Các Phó Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Như Bách

Số điện thoại: 02053.883.061; di động: 0846086855;

Ngọ Quang Khải

Số điện thoại: 02053.883.078; di động: 0915277589; 0915036306

 

1. Văn phòng HĐND&UBND

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện

Phó Chánh Văn phòng :

Hướng Duy Tùng

DĐ: 0989621474

Phó Chánh Văn phòng :

La Văn Dương

ĐT:0386536388

*Chức năng, nhiệm vụ:

 Văn phòng HĐND và UBND là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; là cơ quan tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND, tham mưu giúp việc cho UBND huyện về công tác ngoại vụ; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

Tham mưu cho UBND huyện về công tác quản lý nhà nước các hoạt động y tế trên địa bàn huyện Chỉ đạo công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020

Quản lý về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Quản lý các cơ sở hành nghề Y-Dược tư nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở y tế và UBND huyện phân công

 

2. Phòng Nôi vụ huyện:

Địa chỉ:

Khu I Thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Trưởng phòng:

Lý Văn Hơn

ĐT: 02053.883.110

DĐ: 0836990889

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thuý Hường

ĐT: 02053.885.955

DĐ: 0974015466

Phó Trưởng phòng

Hướng Ngọc Hoàn

ĐT DĐ : 0961996090

*Chức năng nhiện vụ:

Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ; công chức; viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên. 

 

3. Phòng Hạ tầng –Kinh tế

Địa chỉ:

 Khu I, thị trấn Thất Khê

 Điện thoại: 025.3.883.092

Trưởng phòng:

 Nguyễn Như Bình

ĐT: 02053.884.259    

DĐ: 0912278299

Phó trưởng phòng:

Phạm Văn Phong

ĐT: 02053.883.220         

DĐ: 0972.323.384

 

 

 

*Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị); giao thông vận tải, khoa học và công nghệ.

 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Địa chỉ:

Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 Điện thoại: 0253 883 081.

Phó trưởng phòng:

Lâm Quang Hưng

ĐT: 02053 883 183

DĐ: 0974316566

Phó trưởng phòng:

Lô Thị Hiền

ĐT: 02053 885 886

DĐ:0979 853 886

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

 Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính, tài sản của sở Tài chính và lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân của sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ:

Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 0253.883 082.

Trưởng phòng:

Nông Thị Kim Oanh

ĐT: 02053.884.156

DĐ: 0915858366

 

 

 

Phó trưởng phòng:

Lương Văn Hữu

ĐT: 02053  883 530

DĐ: 0975341594

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuôc UBND huyện: tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

 

6. Phòng Tài nguyên - Môi trường :

Địa chỉ:

Khu I - Thị trấn Thất Khê

 Điện thoại: 0253.601.722

Trưởng phòng:

Chu Tuấn Doanh

ĐT: 02053.883.666

DĐ: 0986820666

Phó trưởng phòng:

Bế Văn Sự 

ĐT: 02053.883.002

DĐ: 0986390682

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện. Là cơ quan quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý về các lĩnh vực như: đất đai, khoáng sản, Tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn huyện Tràng Định, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.

 

7. Phòng Văn hoá –Thông tin :

Địa chỉ:

Khu I Thị Trấn Thất Khê.

 Điện thoại: 02053883041

Phó Trưởng phòng:

Lục Thị Phương

ĐT:  0942 758 182

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Văn hoá; Thể thao; Bưu chính - Viễn thông; Phát thanh; Báo chí xuất bản; In ternet và Hạ tầng thông tin; Gia đình và Du lịch trên địa bàn huyện.

 

8. Phòng Giáo dục - Đào tạo :

Địa chỉ:

Khu I Thị Trấn Thất Khê.huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại:

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thị Đào

ĐT: 02053.884.580

DĐ: 0986 123 704

Phó trưởng phòng:

Đường Mạnh Hà

ĐT: 02053.88886 203

DĐ: 0985.376.199

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo

 

9. Phòng Lao động, Thuơng binh, Xã hội - Dân tộc:

Địa chỉ:

Khu V–Thị trấn Thất khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn

Điện thoại: (025) 3883065

Trưởng phòng:

Chu Việt Hà

ĐT: 0985833809

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Xuân Long

ĐT: 0977968965

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Lao động – Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, tham mưu giúp việc cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý về các lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của Pháp luật; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân tộc, công tác định canh, định cư trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện. Chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế, công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

 

10. Thanh tra

Địa chỉ:

Khu I Thị trấn Thất Khê.

Điện thoại: 025. 2 217 010

Chánh Thanh tra:

Hoàng Ngọc Hưng

ĐT:0205. 3 883 077

DĐ: 0989175505

Phó Chánh Thanh tra:

Chu Lệ Hoàng

ĐT: 02053 217 010

DĐ: 0982603101

*Chức năng nhiệm vụ

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

11. Phòng Tư Pháp

Địa chỉ:

khu I thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

 Điện thoại:0253.884.016

Trưởng phòng:

Hoàng Thị Len 

ĐT: 0253.886.236

DĐ: 0344 575 167

*Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước.

  

12. Trung tâm VHTT và Truyền thông

Địa chỉ:

Khu I thị trấn Thất Khê

Điện thoại:0253.883.041

Phó Giám đốc:

Lương Mạnh Hoàn 

ĐT: 0976737 957

Phó Giám đốc

Đoàn Minh Dũng

ĐT: 0946 099 830

*Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và tập luyện thi đấu thể thao của nhân dân trong huyện.

Tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương.  

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

  

13. Trung tâm GDTX-GDNN

Địa chỉ:

 Khuổi Sao - Chi Lăng -Tràng Định.

Điện thoại: 02053.621.292

Giám đốc:

Hoàng Văn Chương

ĐT: 02053.621.292

*Chức  năng nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với đối tượng và thời gian dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ phát triển nghề cho công nhân kỹ thuật theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Tổ chức quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, công nhận tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề theo quy định của tỉnh, của Bộ lao động – thương binh và xã hội.

 Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề theo từng kỳ và từng năm học phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Thực hiện bồi dưỡng nâng cao tay nghề, đào tạo nghề ngắn hạn (đến 12 tháng)