Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Số điện thoại: 0253.883.072

Chủ tịch HĐND huyện: Bà Đặng Thị Kiều Vân

Số điện thoại: 02053; di động: 0982826388.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện: Nguyễn Thị Ngân.

Số điện thoại: 02053 884  267; di động: 0934 264 866.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Đ/c Vũ Đức Thiện - Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0253.883.071; di động: 0913529259

Các Phó Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Như Bách 

Số điện thoại: 0253.883.061; di động: 0846086855; 

 Ngọ Quang Khải 

Số điện thoại: 0253.883.078; di động: 0915277589;0915036306;

Các phòng ban trực thuộc

Thứ Hai, 10/21/2019 - 14:40
1. Văn phòng HĐND-UBND
Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện
Chánh Văn phòng :
 
ĐT:
DĐ:
0253.886.818
Mail:
 
Phó Chánh Văn phòng :
Hướng Duy Tùng
ĐT:
DĐ:
 
0989621474
Mail:
 
Phó Chánh Văn phòng :
 
ĐT:
DĐ:
 
Mail:
 
Phó Chánh Văn phòng : La Văn Dương
ĐT:
DĐ:
0386536388
Mail:  
*Chức năng, nhiệm vụ:

 Văn phòng HĐND và UBND là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; là cơ quan tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND, tham mưu giúp việc cho UBND huyện về công tác ngoại vụ; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

Tham mưu cho UBND huyện về công tác quản lý nhà nước các hoạt động y tế trên địa bàn huyện Chỉ đạo công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020

Quản lý về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Quản lý các cơ sở hành nghề Y-Dược tư nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở y tế và UBND huyện phân công

 

2. Phòng Nôi vụ huyện:
Địa chỉ:
Khu I Thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
ĐT:

Trưởng phòng:

 

Lý Văn Hơn

ĐT: 0253.883.110

DĐ: 0836990889

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thuý Hường

ĐT: 0253.885.955

DĐ: 0974015466

Phó Trưởng phòng

Hướng Ngọc Hoàn

ĐT DĐ : 0961996090

*Chức năng nhiện vụ:
Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ; công chức; viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên. 

 

/

 

3. Phòng Hạ tầng –Kinh tế
Địa chỉ:
 Khu I, thị trấn Thất Khê
 Điện thoại: 025.3.883.092
Trưởng phòng:

 Nguyễn Như Bình

ĐT: 02053.884.259    
DĐ: 0912278299
Phó trưởng phòng:
Phạm Văn Phong
ĐT:02053.883.220         
DĐ: 0972.323.384
 
 
 
*Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị); giao thông vận tải, khoa học và công nghệ.

 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Địa chỉ:
Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
 Điện thoại: 0253 883 081.
Trưởng phòng:
 
 
ĐT: 0253 883 089
DĐ 

Phó trưởng phòng:

Lâm Quang Hưng

 

ĐT: 0253 883 183
DĐ: 0974316566
Phó trưởng phòng:
Lô Thị Hiền
 
ĐT: 0253 885 886
DĐ:0979 853 886
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.
 Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính, tài sản của sở Tài chính và lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân của sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT
Địa chỉ:
Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
 Điện thoại: 0253.883 082.
Trưởng phòng:
Nông Thị Kim Oanh
ĐT: 0253.884.156
DĐ: 0915858366
 

 

 
Phó trưởng phòng:

Lương Văn Hữu

 

 

 

ĐT: 0253  883 530
DĐ: 0975341594
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuôc UBND huyện: tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

 

6. Phòng Tài nguyên - Môi trường :
Địa chỉ:
Khu I - Thị trấn Thất Khê
 Điện thoại: 0253.601.722
Trưởng phòng:
Chu Tuấn Doanh
 
ĐT: 0253.883.666
DĐ: 0986820666
Phó trưởng phòng:

Bế Văn Sự 

ĐT: 0253.883.002
DĐ: 0986390682
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện. Là cơ quan quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý về các lĩnh vực như: đất đai, khoáng sản, Tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn huyện Tràng Định, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.

 

7. Phòng Văn hoá –Thông tin :
Địa chỉ:
Khu I Thị Trấn Thất Khê.
 Điện thoại: 0253883041
Trưởng phòng:  
ĐT: 0253 884 555
DĐ: 0977.751.696
email: @gmail.com
Phó Trưởng phòng:
Lục Thị Phương
ĐT: 
DĐ: 0942 758 182
email: @gmail.com
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Văn hoá; Thể thao; Bưu chính - Viễn thông; Phát thanh; Báo chí xuất bản; In ternet và Hạ tầng thông tin; Gia đình và Du lịch trên địa bàn huyện.

 

8. Phòng Giáo dục - Đào tạo :
Địa chỉ:
Khu I Thị Trấn Thất Khê.huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:
Trưởng phòng:
Nông Thúy Hiền
ĐT: 0253.883.171
DĐ: 0986.123.785
Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thị Đào

ĐT: 0253.884.580
DĐ: 0986 123 704
Phó trưởng phòng:
Đường Mạnh Hà
ĐT: 0253.88886 203
DĐ: 0985.376.199
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo

 

9. Phòng Lao động, Thuơng binh, Xã hội - Dân tộc:
Địa chỉ:
Khu III–Thị trấn Thất khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn
Điện thoại: (025) 3883065
Trưởng phòng:
Chu Việt Hà
ĐT:
DĐ: 0985833809
Phó trưởng phòng:

Nguyễn Xuân Long

ĐT: 
DĐ: 0977968965
Phó trưởng phòng:
 
ĐT: 
0972.435.288
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Lao động – Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, tham mưu giúp việc cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý về các lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của Pháp luật; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân tộc, công tác định canh, định cư trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện. Chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế, công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

 

10. Thanh tra
Địa chỉ:
Khu I Thị trấn Thất Khê.
Điện thoại: 025. 2 217 010
Chánh Thanh tra:

Hoàng Ngọc Hưng

ĐT:025. 3 883 077
DĐ: 0989175505
Phó Chánh Thanh tra:

Chu Lệ Hoàng

ĐT: 025. 2 217 010
DĐ: 0982603101
*Chức năng nhiệm vụ
Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

11. Phòng Tư Pháp
Địa chỉ:
khu I thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn
 Điện thoại:0253.884.016
Trưởng phòng:

Hoàng Thị Len 

ĐT: 0253.886.236
DĐ: 0344 575 167
Phó trưởng phòng:
  
ĐT: 0253.886.016
DĐ: 
*Chức năng nhiệm vụ
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước.

  

14. Trung tâm VHTT và Truyền thông
Địa chỉ:
Khu I thị trấn Thất Khê
Điện thoại:0253.883.041
Giám đốc:
 
ĐT:
DĐ: 0982.144.067
Phó Giám đốc:
Lương Mạnh Hoàn 
ĐT:
DĐ: 0976737 957
Phó Giám đốc Đoàn Minh Dũng
ĐT:
DĐ: 0946 099 830
*Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và tập luyện thi đấu thể thao của nhân dân trong huyện.
Tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương.  
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

  

15. Trung tâm GDTX-GDNN
Địa chỉ:
 Khuổi Sao - Chi Lăng -Tràng Định.
Điện thoại: 0253.621.292
Hiệu trưởng:

Hoàng Văn Chương

ĐT: 0253.621.292
DĐ: 
Phó Giám Đốc:

 Hứa Văn Ân

 ĐT: 
*Chức  năng nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với đối tượng và thời gian dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ phát triển nghề cho công nhân kỹ thuật theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Tổ chức quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, công nhận tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề theo quy định của tỉnh, của Bộ lao động – thương binh và xã hội.
 Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề theo từng kỳ và từng năm học phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Thực hiện bồi dưỡng nâng cao tay nghề, đào tạo nghề ngắn hạn (đến 12 tháng)