An ninh - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tính cấp thiết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới

 

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong hơn chín thập kỷ qua với mười ba lần đại hội, đã cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và luôn kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là yêu cầu cấp thiết để xây dựng và phát triển Đảng

trong sạch, vững mạnh - Ảnh: TTXVN.

Trong tình hình hiện nay, Đảng và Nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thế và lực của chúng ta đã lớn mạnh hơn, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn đang diễn ra với những khó khăn và thách thức mới, các thế lực thù địch và phản động đang ra sức đẩy mạnh chống phá Đảng ta, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, chính trị; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, càng khiến cho việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gặp nhiều khó khăn. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Với vị trí, vai trò quan trọng như trên, nền tảng tư tưởng luôn luôn là đối tượng và mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chúng luôn tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc, chống đối nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân dao động, chệch hướng. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng được nhận thức từ rất sớm và ngày càng trở thành công việc liên tục, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là mục tiêu chống phá của

các thế lực thù địch, phản động - Ảnh: Tạp chí tuyên giáo

Đặc biệt, việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 22/10/2018) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: Bảo  vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu

của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân - Ảnh: Việt Nam hội nhập

Trước những luận điệu sai trái, thù địch, phản động xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng; chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chống phá sự nghiệm cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, cơ quan báo chí, tuyên truyền cần tỉnh táo, cẩn trọng không để âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã, đang và sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; tránh được chiến tranh, xung đột, giữ được hòa bình ổn định để phát triển đất nước, “làm cho đất nước ta ngày càng cường thịnh, dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn”.

Công an huyện Tràng Định.


Tác giả: Công an huyện Tràng Định
Nguồn:trangdinh.langson.gov.vn Sao chép liên kết